Gemeenteraad op 13-1-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 13 jan 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Aan de heer P. (Patrick) Rillmann is wegens ziekte voor een derde keer tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 13 januari 2021 is de heer H.L. (Han) ter Beek voor een periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van H.L. ter Beek geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 28 april 2021.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt mw. H.S. Steen-Klok (CDA) mede, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer H.L. ter Beek (Lokaal Hengelo) toe te laten als raadslid.

Iedere vier jaar stelt de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid vast. Conform de meerjaren beleidsbegroting wordt de raad nu de nieuwe nota met de titel “samen uitvoering geven aan veiligheid” aangeboden. In deze nota liggen zowel de uitgangpunten waarbinnen het beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd als ook de concrete beleidsdoelstellingen vast. Daarnaast is aangegeven welke activiteiten het college de komende 4 jaren wil uitvoeren om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Met dit plan wordt een helder kader gecreëerd voor het veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mw. S. van den Beukel (ChristenUnie) en mw. M.J. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld).

De kans doet zich voor om met de toevoeging van de panden Willemschool en Markant het plangebied aan de Marskant kwalitatief te verbeteren. Dit besluit maakt dat mogelijk.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mw. M.J. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld).

Het college B en W van de gemeente Hengelo vraagt aan de raad om het beleidskader inzake woonwagenstandplaatsen vast te stellen. Bovendien laat het college door de ambtelijke organisatie onderzoek doen naar de haalbaarheid en kosten van tenminste één nieuwe woonwagenlocatie. Aanleiding voor dit onderzoek is een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, dat het Rijk samen met gemeenten heeft ontwikkeld. Daarin stelt het rijk dat gemeenten meer rekening moeten houden met de wensen en de cultuur van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Naar aanleiding hiervan hebben Welbions en de gemeente Hengelo een verkenning en behoeftepeiling uitgevoerd. Er zijn nu drie locaties in Hengelo voor woonwagens aan de Zwavertsweg, César Franckstraat en de Twekkelerweg met in totaal 12 standplaatsen. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan nieuwe woonwagenstandplaatsen. Dit onderzoek zal volgens verwachting voor 1 maart 2021 worden afgerond. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het vervolg.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, en gebruikt kunnen worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden. Het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 11 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen. Ook zijn er ambtelijk enkele wijzigingen aangebracht. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Spoorfietsen". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: R. Oude Munnink.

De raad heeft op 16 december 2020 de Verordening en tarieven reinigingsheffing 2021 vastgesteld. Abusievelijk is in de verordening een foutieve ingangsdatum vermeld. In de 1e wijziging is de juiste datum opgenomen. Tevens zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen (VVD, ProHengelo, PvdA, ChristenUnie) aanvaard. Stemverklaring: F. van Grouw(SP), S. van den Beukel (ChristenUnie), M. Luttikholt (PvdA), B. Morskieft (CDA), C. van der Zweth (VVD) en A. Kemperink (ProHengelo).