Woonwagenlocaties

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Ook de gemeente Hengelo moet daaraan voldoen. Begin 2021 is de behoefte aan extra standplaatsen in Hengelo onderzocht. Hieruit bleek dat er vooralsnog 18 huishoudens interesse hebben in een standplaats in Hengelo. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente onderzoek verricht naar mogelijk nieuwe locaties voor standplaatsen. Daaruit kwamen vijf mogelijke locaties naar voren. Het college geeft de voorkeur aan twee locaties: een locatie in het te ontwikkelen plangebied aan de Sportlaan Driene en een tweede aan het Bartelinkslaantje.

Het is de bedoeling om twee kleine locaties met maximaal zeven standplaatsen per locatie in te richten. Hiermee komt Hengelo tegemoet aan de wens van de geïnteresseerde huishoudens om zich te huisvesten op een woonwagenlocatie in Hengelo. Deze huishoudens wonen nu grotendeels verspreid over de stad. De geïnteresseerden zijn inmiddels op de hoogte gesteld door de gemeente. Ook de omwonenden in de directe omgeving van de beoogde locaties zijn per brief geïnformeerd.

De twee voorkeurslocaties

Voorkeurslocatie 1, Sportlaan Driene 

Aan de Sportlaan Driene is een gebied in ontwikkeling. De gemeente heeft met ontwikkelaar Trebbe-Leyten een intentieovereenkomst gesloten over het maken van een visie voor het gebied waar verschillende functies een plek moeten krijgen. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat er ruimte beschikbaar moet komen voor zeven woonwagenstandplaatsen. Waar de standplaatsen definitief komen is nog niet bekend en hangt af van de indeling van het totale gebied.

Voorkeurslocatie 2, Bartelinkslaantje Zuid, nabij nummer 36

Aan het Bartelinkslaantje ligt een weiland dat wordt verhuurd aan een agrariër, maar eigendom is van de gemeente. Dit perceel komt in aanmerking voor zeven woonwagenstandplaatsen.

Bekijk de resultaten van het locatieonderzoek 

Naast de twee voorkeurslocaties zijn er ook nog andere locaties in beeld gebracht. Deze locaties zijn om verschillende redenen afgewezen. In het locatieonderzoek ziet u deze locaties nog wel staan. Lees voor verdere toelichting het raadsadvies.

Planning

Het locatievoorstel is besproken in het college van B&W op 12 oktober jongstleden. De volgende stap is bespreking in een politieke markt. Een politieke markt is ter voorbereiding op definitieve besluitvorming in de raadsvergadering. De politieke markt vindt waarschijnlijk op 23 november plaats en de raadsvergadering 8 december. Deze data zijn op dit moment nog niet geheel zeker. De definitieve data worden op tijd aangekondigd op www.hengelo.nl/vergaderingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu