Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken of beroep instellen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor bezwaar en beroep. U kunt alleen bezwaar maken of beroep instellen als u vindt dat de gemeente het besluit niet had mogen nemen. Én u moet belang hebben bij het besluit. Verder moet u schriftelijk, bijvoorbeeld per brief of gemeenteadvertentie, hebben vernomen dat de gemeente een besluit heeft genomen of juist weigert te nemen. U kunt ook bezwaar of beroep instellen als de gemeente een besluit niet op tijd neemt.

U kunt bezwaar maken door een brief te sturen naar de gemeente. Dat moet u doen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit heeft verstuurd of gepubliceerd. U moet uw brief sturen naar degene die het besluit heeft genomen. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester alleen. 

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Kies daarvoor één van onderstaande knoppen.

De gemeente moet binnen twaalf weken een beslissing nemen op uw bezwaarschift. Soms lukt dat niet. De gemeente mag de termijn dan met zes weken verlengen. Dat laten wij u dan op tijd weten.

Let op: Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen? Of tegen een beslissing op het gebied van sociale zaken? Dan gelden er aparte procedures. Die vindt u hieronder.  

Bezwaar belastingen en WOZ

Hebt u bezwaar tegen een of meer onderdelen van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen? Of tegen de WOZ-beschikking? Dan vindt u meer informatie op Bezwaarschrift belastingen. Als u wilt kunt u daar meteen digitaal bezwaar maken.

Bezwaar sociale zekerheid

Hebt u bezwaar tegen een beslissing van Sociale Zaken? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering is gewijzigd? Kijk dan op Bezwaar maken (uitkering). Eventueel kunt u daar meteen digitaal bezwaar maken.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kijkt de gemeente nog een keer naar het besluit dat zij eerder heeft genomen. Daarna neemt zij opnieuw een besluit. Dat kan afwijken van haar eerdere besluit, maar dat hoeft niet.

Bent u het met het nieuwe besluit ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit van de gemeente is verstuurd. Vergeet niet om het besluit mee te sturen waar u eerder bezwaar tegen hebt gemaakt. Stuur ook andere documenten mee die van belang zijn.

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waar u het niet mee eens bent, gewoon geldig blijft totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep. Soms is dat niet handig. Bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de bouwvergunning die uw buren hebben gekregen. Zolang er nog geen beslissing is op uw bezwaar, mogen uw buren alvast beginnen met bouwen. Wilt u dat voorkomen? Dan kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

Als u een aanvraag indient, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Meestal gebeurt dat ook. Als de gemeente toch niet op tijd besluit, kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen.

Maar wat is op tijd? De gemeente moet een besluit nemen binnen de beslistermijn die voor de aanvraag geldt. Dat kan een wettelijke termijn zijn. Er staat dan in de wet binnen welke termijn het besluit genomen moet worden. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Het kan weken zijn, maar ook maanden. Dat hangt helemaal af van de aanvraag en de omstandigheden.

Is de wettelijke of redelijke termijn verstreken? En heeft de gemeente nog steeds geen beslissing genomen? Stuur de gemeente dan een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn voorbij is. Hiermee stelt u de gemeente 'in gebreke'. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Doet de gemeente dat niet, dan heeft dat twee gevolgen:

 1. U hebt recht op een vergoeding (dwangsom). De gemeente betaalt u een bedrag voor elke dag dat zij te laat is met beslissen. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.
 2. U kunt meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij de gemeente. Als de rechtbank uw beroep gegrond vindt, dan is de gemeente verplicht om binnen twee weken een beslissing te nemen.

Verlengen beslistermijn

Het is in uw belang én in het algemeen belang dat de gemeente goede beslissingen neemt. Daarom mag de gemeente de beslistermijn soms verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen.

Bezwaar

De behandeling van een bezwaarschrift is gratis.

Beroep

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, kost dat wel geld. Dat noemen we griffierecht. Hieronder kunt u zien hoeveel griffierecht u moet betalen:

 1. Zaken over een uitkering of huurtoeslag: € 50
 2. Alle andere bestuursrechtelijke zaken:
  - voor particulieren: € 184
  - voor rechtspersonen (zoals een BV of een stichting): € 365
 3. Als u tegelijk met het beroep een voorlopige voorziening aanvraagt:
  - voor particulieren: € 100 (voor zaken over en uitkering of huurtoeslag) of € 368 (voor alle andere bestuursrechtelijke zaken)
  - voor rechtspersonen (zoals een BV of een stichting): € 730.

De gemeente betaalt de door u betaalde griffierechten terug wanneer:

 • u het beroep intrekt omdat de gemeente u - helemaal of voor een deel - tegemoet komt,
 • de rechtbank aangeeft dat de gemeente het griffierecht moet betalen.

Wat moet ik allemaal in mijn bezwaarschrift zetten?

U moet in ieder geval de volgende zaken vermelden of meesturen:

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld de datum en het nummer van het besluit of stuur een kopie van het besluit mee);
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw naam en adres;
 • uw handtekening;
 • de datum van uw brief.

Ik wil mijn bezwaar graag mondeling toelichten. Kan dat?

Ja, dat kan. U mag uw bezwaar mondeling toelichten bij de commissie bezwaarschriften. Dat is een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert.

U krijgt vanzelf een uitnodiging voor uw toelichting bij de commissie. Maar u bent niet verplicht om daar naartoe te gaan. Als u het niet nodig vindt, hoeft het dus niet.

Soms krijgt u geen uitnodiging voor een mondelinge toelichting. In de volgende gevallen hoeven wij u namelijk niet uit te nodigen:

 • Uw bezwaarschrift voldoet niet aan de eisen, bijvoorbeeld omdat het te laat is binnengekomen.
 • Uw bezwaar is ongegrond. Dat wil zeggen dat meteen al duidelijk is dat uw bezwaar niet leidt tot een ander besluit.

Wie zijn de andere procespartijen?

Als u een bezwaarschrift indient tegen een besluit van een bestuursorgaan, bent u procespartij. U wordt dan 'appellant' genoemd. Het bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders) is de andere procespartij. Vaak zijn er nog meer procespartijen. Bijvoorbeeld personen die tegen hetzelfde besluit bezwaar maken. Of personen die gevolgen ondervinden van het besluit. Deze personen worden 'derden' genoemd. Eventuele derden in een procedure hebben het recht hun standpunt schriftelijk en mondeling aan de commissie voor de bezwaarschriften kenbaar te maken. De mondelinge toelichting vindt plaats tijdens de hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften. Tijdens deze zitting kunt u uw standpunt toelichten. De andere procespartijen hebben deze mogelijkheid ook. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen.

Is een hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften openbaar?

Ja, de meeste zittingen zijn openbaar.

Kan ik nog nieuwe stukken naar de commissie sturen nadat ik mijn bezwaarschrift heb ingediend?

Ook nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u nog nieuwe stukken naar de commissie sturen. U moet er dan wel voor zorgen dat de commissie deze stukken uiterlijk de elfde dag vóór de zitting heeft ontvangen. Stuurt u op een later tijdstip nog stukken naar de commissie? Dan kan de commissie beslissen om bij de beoordeling van uw bezwaarschrift geen rekening te houden met die stukken.

Wat is het adres van de rechtbank Overijssel?

U kunt uw beroepschrift sturen naar:

Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Ik heb beroep ingesteld bij de rechtbank. Daar is veel haast bij. Hoe zorg ik dat de rechtbank snel beslist?

Vraag in uw beroepschrift om een 'onverwijlde beslissing'. De rechtbank neemt dan op korte termijn een besluit.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu