Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten.

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1500 woningen gebouwd. Bovendien zitten al veel mooie functies en publiekstrekkers in het gebied, zoals Oyfo, Metropool en het ROC van Twente.

Wilt u meer weten over Hart van Zuid? Kijk dan op:

www.hartvanzuid.nl

Gemeente gaat in overleg met bewoners over parkeerregulering in de schil

Het college van B en W heeft besloten om betaald parkeren in te voeren voor het gedeelte ten noorden van het Esrein. Dit wordt ingevoerd zodra de verschillende deelprojecten uitgevoerd worden. De gemeente gaat begin 2023 in overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, over de vorm van parkeerregulering in aangrenzende straten en buurten (de zogenoemde ‘schil’). In de kaart in dit bericht ziet u op welke deelgebieden betaald parkeren wordt ingevoerd.

In Hart van Zuid worden de komende jaren ongeveer 1.500 woningen gebouwd. In de deelgebieden ten noorden van het Esrein komen vooral woningen met een (hoog)stedelijk karakter in een hogere dichtheid. Daarbij is een goede en kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte van groot belang: er moeten voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor bewoners en bezoekers én er moet ook voldoende ruimte zijn voor bijvoorbeeld groen. De gemeente verwacht dat deze specifieke woonmilieus met een meer hoogstedelijk karakter een andere parkeerbehoefte met zich meebrengt dan de reguliere woongebieden in Hengelo. Mede gelet op onderzoek, het gewenste te realiseren woon- en leefmilieu én de directe ligging nabij het station - denkt gemeente dat de toekomstige bewoners van dit gebied minder gebruik zullen maken van een eigen auto en bijvoorbeeld meer met de trein en het openbaar vervoer zullen reizen. De gemeenteraad heeft daarom in september 2021 besloten om een lagere parkeernorm voor dit gebied en de binnenstad toe te passen dan in meer reguliere woonwijken in Hengelo.

Ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten zijn verplicht om voldoende parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners en bezoekers in de binnenstad en Hart van Zuid ook daadwerkelijk gaan parkeren op eigen terrein en niet op de openbare weg, heeft de gemeenteraad vorig jaar ook het principebesluit genomen om een vorm van parkeerregulering toe te passen. Daarmee wordt de parkeerdruk in het gebied en de directe omgeving tegen gegaan. De gemeenteraad heeft destijds nog geen besluit genomen over de uiteindelijke vorm van regulering. Dit kan namelijk via het invoeren van betaald parkeren, het instellen van een blauwe zone, via vergunning-parkeren of een combinatie hiervan.

Het college van B en W heeft nu besloten om betaald parkeren in te voeren voor het gedeelte ten noorden van het Esrein. De gemeente gaat begin 2023 in overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, over de vorm van parkeerregulering in aangrenzende straten en buurten (de zogenoemde ‘schil’).

Betaald parkeren ten noorden van het Esrein

In de volgende deelgebieden van Hart van Zuid wordt betaald parkeren ingevoerd:

Hazemeijer, Lansinkveste, Hijschveste, Dikkers, de STORK-locatie, ETEF, de Koppeling en de Oude Ketelmakerij. Deze deelgebieden liggen allemaal ten noorden van het Esrein (zie www.hartvanzuid.nl voor de deelgebieden). De ontwikkelaars van deze nieuwbouwprojecten zijn verplicht om voldoende parkeerplaatsen te realiseren op eigen terrein. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners en bezoekers ook daadwerkelijk gaan parkeren op eigen terrein en niet op de openbare weg, heeft het college besloten om betaald parkeren in te voeren. Deze vorm van parkeerregulering sluit namelijk aan bij de parkeerregulering in de binnenstad. Bovendien zijn de deelgebieden nog in ontwikkeling; toekomstige bewoners en ondernemers kunnen daardoor ‘aan de voorkant’ worden geïnformeerd, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Het betaald parkeren wordt ingevoerd bij de oplevering van de woningen.

Parkeerregulering in de schil

Het invoeren van betaald parkeren heeft effect op de aangrenzende straten en buurten. Daarom heeft de gemeenteraad in september 2021 al het principebesluit genomen om ook in de zogenoemde schil een vorm van parkeerregulering in te voeren. Daarbij is een grens aangewezen van ongeveer 300 meter rondom het gebied waar betaald parkeren wordt ingevoerd.

Het college heeft nog geen keuze gemaakt welke vorm van parkeerregulering het beste in deze schil past; betaald parkeren, blauwe zone, vergunning parkeren of een combinatie hiervan.

Het college van B en W wil de huidige situatie en wensen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden eerst goed in kaart brengen, voordat het college uiteindelijk een besluit neemt over de best passende vorm van parkeerregulering in deze omliggende gebieden. Daarom wordt hiervoor in begin 2023 een afzonderlijk participatietraject opgestart. Daarbij gaat het ook om de vraag wanneer parkeerregulering wordt ingevoerd en wat de meest logische grenzen zijn.

Waarom een lagere parkeernorm in Hart van Zuid –ten noorden van het Esrein?

De nieuwe parkeernormen sluiten aan bij de parkeerbehoefte van de beoogde doelgroepen die komen wonen in de binnenstad en Hart van Zuid. Hengelo wil de komende jaren (jonge) talenten vasthouden, binden en aantrekken, ter versterking van Twente als top-technologische regio. Daarom worden de komende jaren met name rondom het station veel woningen gebouwd met een (hoog)stedelijk karakter, in een dynamische omgeving. Maar gelet op het gewenste woon- en leefmilieu in deze gebieden én de directe ligging nabij het station, heeft de gemeenteraad in september 2021 besloten om een lagere parkeernorm voor deze gebieden vast te stellen dan bij een meer reguliere woonwijk in Hengelo.

 In Hart van Zuid vind je veel industrieel erfgoed. De gemeente Hengelo wil de unieke waarde van het industrieel erfgoed zo goed mogelijk benutten. Sommige gebouwen hebben een beschermde status omdat het landelijke of gemeentelijke monumenten zijn. Andere panden hebben de beschermde status ‘karakteristiek’. Dat wil zeggen dat bij elke toekomstige ontwikkeling goed gekeken moet worden naar eventueel (her)gebruik en wordt alleen sloop of gedeeltelijke sloop toegestaan als er een goedgekeurd bouwplan aan ten grondslag ligt. Het uitganspunt is daarbij ‘behoud door ontwikkeling’.

Inventarisatie en inspiratie

In het document ‘Karakteristiek erfgoed Hart van Zuid’ staan alle objecten en bouwwerken in Hart van Zuid met de aanduiding ‘karakteristiek’. Deze inventarisatie biedt inspiratie. Door mooie voorbeelden van transformaties van industrieel erfgoed te laten zien, die al in Hart van Zuid aanwezig zijn. En door foto’s en informatie op te nemen over de geschiedenis van het bouwwerk, de betekenis ervan van vroeger en de kracht voor nu en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Ook is er een stimuleringsfonds (industrieel) erfgoed Hart van Zuid. Met dit fonds wil de gemeente eigenaren en/of ontwikkelaars van karakteristieke bouwwerken in Hart van stimuleren om te investeren in (her)gebruik van het industrieel erfgoed.

Werken, wonen en overnachten in de voormalige Hofstede MTS bij het station

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid. De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn door de raad vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. De ontwikkelaar maakt op basis van deze uitgangspunten een ontwerp en concreet plan voor het gebied.

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. In dit Actieplan beschrijven we de belangrijkste opgaven, thema’s en projecten voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid voor de komende vier jaar. Ook leest u kort de stand van zaken per deelgebied. Zo bouwen we samen verder we aan een dynamisch en levendig stadsdeel op historische grond.

Bekijk het Actieplan Hart van Zuid

Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente het unieke nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.  Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft de gemeente een ontwikkelkaart opgesteld:

In 2002 is het Masterplan Hart van Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan Hart van Zuid 2002 zijn de visie, de ambitie en de uitgangspunten voor de transformatie van Hart van Zuid naar een nieuw en volwaardig stedelijk gebied neergelegd. 

Het voorliggende Masterplan Hart van Zuid 2008 is een actualisatie van het Masterplan uit 2002. Op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden zijn wijzigingen aangebracht zodat het Masterplan voor de komende periode opnieuw het kader kan vormen voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid. Uitgangspunt daarbij is dat ambitieniveau ten opzichte van het oorspronkelijke Masterplan uit 2002 onveranderd hoog blijft.

Masterplan Hart van Zuid 2009

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu