Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten.

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1500 woningen gebouwd. Bovendien zitten al veel mooie functies en publiekstrekkers in het gebied, zoals Oyfo, Metropool en het ROC van Twente.

Wilt u meer weten over Hart van Zuid? Kijk dan op:

www.hartvanzuid.nl

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1.500 woningen gebouwd en er is steeds meer te doen en te beleven in het gebied. Om te voorkomen dat de parkeeroverlast in het gebied rondom Hart van Zuid toeneemt als gevolg van deze ontwikkelingen, komt er een parkeerregulering. Het college heeft een principebesluit genomen om in de schil van circa 300 meter om Hart van Zuid ten noorden van het Esrein betaald parkeren in te voeren in de woonwijken en de blauwe zone in het winkelgebied voort te zetten. Dit principebesluit ligt van 21 februari tot en met 2 april ter inzage. 

Laatste stand van zaken

De gemeenteraad heeft in september 2021 besloten om parkeerregulering in te voeren in de schil rondom Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein).

De afgelopen periode heeft de gemeente bewoners en ondernemers gevraagd om via meerdere buurtpanels mee te denken over welke vorm van parkeerregulering in de schil het beste is en over de grens en tijden.

Het college heeft deze uitkomsten meegenomen bij het principebesluit, dat vanaf 21 februari tot en met 2 april (zes weken) ter inzage lag.

Om dit proces zo transparant mogelijk te doorlopen hebben we iedereen in de schil persoonlijk aangeschreven. er zijn in totaal 2800 adressen aangeschreven. Hierop zijn (ongeveer 150) zienswijzen binnengekomen. Die gaan we de komende tijd goed bekijken en beantwoorden. We kijken of de zienswijzen een effect hebben op het besluit over de vorm van parkeerregulering, de tijden en de grens en op welk moment parkeerregulering wordt ingevoerd.

Alle zienswijzen worden individueel beantwoord en de indieners worden te zijner tijd persoonlijk geïnformeerd.

Gefaseerde invoering

Belangrijke punten uit het principebesluit zijn:

  • In alle gebieden de regulering laten gelden op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur – 21.00 uur.
  • De tarieven voor een parkeervergunning voor bewoners/ bezoekers te verlagen en deze gelijk te trekken aan de kosten voor een parkeerontheffing bij een blauwe zone. Bewoners in de schil betalen dan € 40,30 voor een bewonersvergunning, in plaats van 75,80 (prijspeil 2024). Het verlagen van dit tarief komt voort uit de buurtpanels: de deelnemers gaven aan dat zij het reëel vinden dat een vergunning tegen zo laag mogelijke kosten wordt uitgegeven omdat zij aantoonbaar niet de oorzaak zijn van de parkeeroverlast
  • De parkeerregulering na een definitief besluit per gebied verder uit te werken en gefaseerd te implementeren, en
    1. In de De Clercq Dwarsstraat direct bij oplevering van de Hofmakerij betaald parkeren in te voeren,
    2. In de overige gebieden buurtbewoners en -ondernemers te betrekken bij de wijze van inrichting.
  • In gesprek te blijven met de onderwijsinstellingen ROC, TIO en Bouwschool over hun parkeerbeleid en hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uitwerking van een eerder besluit van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 29 september 2021 de parkeernormen Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein) vastgesteld. Hierbij heeft de raad ook het principebesluit genomen om parkeerregulering in te voeren in Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein) en een schil van circa 300 meter daaromheen. Het was aan het college om dit verder uit te werken, in participatie met de buurt. Op 6 december 2022 heeft het college een besluit genomen voor betaald parkeren in Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein). Daarna is een participatietraject gestart om bewoners en ondernemers mee te laten denken over welke vorm van parkeerregulering in de schil het beste is. Mensen konden zich aanmelden om mee te denken via een buurtpanel, waarbij een goed inhoudelijk gesprek mogelijk was. In totaal hebben circa 36 mensen meegedacht. Het college heeft deze uitkomsten meegenomen bij het principebesluit.

Bekijk hier het definitieve verslag van de buurtpanels 

Bekijk hier het adviesrapport 

De gemeenteraad heeft eerder al besloten om betaald parkeren en parkeerregeling in Hart van Zuid in te voeren. Meer informatie vindt u hier.


(toekomstig) betaald parkeren in Hart van Zuid en de schil daarom heen, waar een parkeerregeling wordt ingevoerd. Is de kaart niet scherp? Probeer het dan via deze link.

 In Hart van Zuid vind je veel industrieel erfgoed. De gemeente Hengelo wil de unieke waarde van het industrieel erfgoed zo goed mogelijk benutten. Sommige gebouwen hebben een beschermde status omdat het landelijke of gemeentelijke monumenten zijn. Andere panden hebben de beschermde status ‘karakteristiek’. Dat wil zeggen dat bij elke toekomstige ontwikkeling goed gekeken moet worden naar eventueel (her)gebruik en wordt alleen sloop of gedeeltelijke sloop toegestaan als er een goedgekeurd bouwplan aan ten grondslag ligt. Het uitganspunt is daarbij ‘behoud door ontwikkeling’.

Inventarisatie en inspiratie

In het document ‘Karakteristiek erfgoed Hart van Zuid’ staan alle objecten en bouwwerken in Hart van Zuid met de aanduiding ‘karakteristiek’. Deze inventarisatie biedt inspiratie. Door mooie voorbeelden van transformaties van industrieel erfgoed te laten zien, die al in Hart van Zuid aanwezig zijn. En door foto’s en informatie op te nemen over de geschiedenis van het bouwwerk, de betekenis ervan van vroeger en de kracht voor nu en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Ook is er een stimuleringsfonds (industrieel) erfgoed Hart van Zuid. Met dit fonds wil de gemeente eigenaren en/of ontwikkelaars van karakteristieke bouwwerken in Hart van stimuleren om te investeren in (her)gebruik van het industrieel erfgoed.

Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente het unieke nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.  Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft de gemeente een ontwikkelkaart opgesteld:

De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De omgevingsvisie Hart van Hengelo omvat de binnenstad en Hart van Zuid. Meer informatie leest u op onze projectenpagina van Omgevingsvisie. 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu