Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

We werken hard aan een nieuwe website voor Hart van Zuid. Tot die tijd houden we je via deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Dit geld wordt ingezet als cofinanciering voor de subsidieregeling Woningbouwimpuls van het Rijk. Daarmee voldoet de gemeente aan de voorwaarde voor deze subsidie, waarbij het rijk ook 4,2 miljoen euro zal bijdragen aan Hart van Zuid. Alle partijen zetten zich in om op korte termijn te kunnen gaan bouwen en richten zich daarbij vooral op woningen voor starters. Maar ook mensen die door willen groeien op de woningmarkt kunnen hier straks terecht.

Volgende stap in de ontwikkeling van Hart van Zuid

‘De plannen voor Hart van Zuid zijn ambitieus en omvangrijk en vragen een goede regie én extra investeringen om de beoogde betaalbaarheid van de woningen én kwaliteit te kunnen waarborgen’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. Het college van B en W heeft daarom een aantal besluiten genomen die de ontwikkeling van het gebied verder mogelijk maken. Deze besluiten moeten nog door de gemeenteraad worden bevestigd. Het college stelt voor in te stemmen met de geactualiseerde Ontwikkelkaart en de geactualiseerde grondexploitatie. Ook stelt het college voor de zogenoemde ‘gebiedsgerichte woningbouwprogrammering’ te bekrachtigen, waarmee gemeente en marktpartijen afspreken dat 25 tot 40 % van alle woningen in Hart van Zuid onder de noemer ‘betaalbaar’ zullen vallen. Daarbij gaat het om betaalbare koop- en huurwoningen.

Ontwikkelkaart en geactualiseerd financieel kader

Hart van Zuid krijgt een stedelijk karakter en wordt echt anders dan alle andere woongebieden in Hengelo en Twente. Er ontstaat een unieke mix van eigentijds en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren en ontmoeten, voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Met hoogbouw dicht bij de binnenstad en een grote verscheidenheid aan grondgebonden woningen in de rest van het gebied. Ook komen er grote en kleinere lofts in historische gebouwen, zoals het Dikkersgebouw aan de Industriestraat en het Hazemeijerterrein.

De verschillende deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld. Er is volop aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door bijzondere architectuur. Bij de inrichting van openbare ruimte wordt uitgegaan van veel groen en water. Het nieuwe Industrieplein geldt daarbij als voorbeeld en inspiratie. Verder speelt het industriële erfgoed een belangrijke rol. `Pioniers zoals Stork en Hazemeijer hebben een bijzondere erfenis achtergelaten. Het is een industrieelverleden die Hengelo en onze regio op de kaart heeft gezet en waar we trots én zuinig op zijn!’, aldus Ten Heuw. ‘Met Hart van Zuid staan we voor de opdracht om op een geheel eigen wijze een nieuwe invulling te geven aan dat gedachtengoed. Innovatie en lef gaan hier hand in hand met respect voor het verleden’. Om deze ambitie te verwezenlijken en om alle toekomstige ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten heeft het college van B en W ingestemd met de Ontwikkelkaart Hart van Zuid (2021). Het concept heeft ter inzage gelegen en is mede naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast. De Ontwikkelkaart is het uitgangspunt en kader voor de verdere ruimtelijke planvorming per deelgebied.

Om de gewenste ontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren heeft het college ook de grondexploitaties Hart van Zuid geactualiseerd, zodat het financiële kader aansluit bij het hoge ambitieniveau. Daarbij stelt het college aan de raad voor om geld uit de reserve van het grondbedrijf en de reserve bodemsanering in te zetten.

In het hart van Hart van Zuid ligt het Dikkersterrein. Een gebied met een rijk verleden dat een nieuwe toekomst krijgt. De komende jaren worden er kleinschalige stedelijke studio’s/lofts, middelgrote appartementen, stadswoningen en ruime penthouses gebouwd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat ligt nu gedurende zes weken ter inzage op onze website.

Bekijk het bestemmingsplan

Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid, is blij met deze ontwikkeling. ‘Vorige maand kregen we vanuit het Rijk een flinke subsidie, om de woningbouw te kunnen versnellen. Dat is ook hard nodig, want jonge mensen trekken nu weg uit onze regio. In Hart van Zuid willen we graag een plek bieden aan jonge en ambitieuze mensen, die graag in het hart van de stad wonen. Binnenkort zal Van Wijnen hun plannen presenteren voor het gebied tegenover het winkelcentrum, aan de andere kant van de Laan Hart van Zuid. Hier is al de juiste bestemming aanwezig en de verkoop en bouw kan snel starten. En nu zetten we dus ook mooie stappen op het Dikkersterrein. Zodra het bestemmingsplan Dikkersterrein definitief is kan de ontwikkelaar verder met de planvoorbereiding en uitwerking. Zo werken we samen aan nieuw leven op historische grond.’

Aandacht voor industrieel erfgoed

Het terrein is in eigendom van EMGA, die het gebied samen met ICOON Vastgoed b.v. ontwikkelt. Op basis van het bestemmingsplan gaan zij verder met de uitwerking en invulling van het terrein. ‘Het bestemmingplan geeft heel goed de contouren weer. Dikkers wordt een stedelijk gebied, waar vrijwel iedereen een passende woning kan vinden’, aldus Eline Douwes Dekker van EMGA. In totaal komen er maximaal 300 woningen en gebiedsondersteunende (commerciële) functies. Het industriële verleden krijgt zoveel mogelijk een plek in het gebied. ‘Het karakteristieke, voormalige kantoorgebouw van Dikkers aan de Industriestraat blijft behouden en ook de portiersloge en voormalige directiekantine krijgen een plek in de nieuwe ontwikkeling. Ook met de architectuur van de nieuwbouw willen we inspelen op het verleden’, aldus Douwes Dekker.

Metaalstad

De firma G. Dikkers & Co., naamgever van het huidige ‘Dikkerscomplex’ op het Esrein, was een van die grote metaalbedrijven die de stad rijk was. Oprichter Gerard Dikkers was schoonzoon van C.T. Stork. Het bedrijf startte in 1879, aanvankelijk in een van de gebouwen van Stork. In 1881 verhuisde het bedrijf naar het Dikkerscomplex. Het zou de opmaat worden voor een bloeiend bedrijf. Bijna honderd jaar lang heeft het bedrijf de wind in de zeilen gehad. In al die decennia die volgden, groeide het bedrijf uit tot een van de grootste metaalondernemingen van Hengelo, waar honderden werknemers emplooi vonden. Ook na de oorlog kende het bedrijf nog groei en uitbreiding, maar vanaf de jaren zeventig kwam Dikkers in de financiële problemen. Uiteindelijk moest het bedrijf van de afsluiters de fabrieksdeuren definitief sluiten in 1983.

De tweede fase van de grootschalige herontwikkeling Hart van Zuid is gestart. Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente dit unieke gebied in het hart van Hengelo. Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft het college van B en W de Ontwikkelkaart Hart van Zuid op laten stellen. Deze ligt nu gedurende zes weken ter inzage. De concept-Ontwikkelkaart is op deze pagina te raadplegen (klik op 'Ontwikkelkaart Hart van Zuid' in het linkermenu of scroll door naar onderen). Reageren kan tot en met 8 december 2020.

Uniek woonmilieu

In Hart van Zuid wordt een woonmilieu gecreëerd, dat nog niet in Hengelo of Twente te vinden is. ‘We zien dat jonge mensen uit onze regio wegtrekken, omdat ze hier de dynamiek en het stedelijke missen. Hart van Zuid gaat straks hét alternatief bieden voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. Gemeente en ontwikkelaars willen appartementen, lofts en stadswoningen ontwikkelen, met elk een eigen karakter en stijl. Voor starters op de woningmarkt, maar ook voor mensen die willen doorgroeien.  De gemeente en marktpartijen streven een hoge kwaliteit na. ‘Hart van Zuid biedt een eenmalige kans om midden in onze stad en onze regio een uniek stadsdeel te creëren. Het moet in één keer echt raak zijn!’, aldus de wethouder. Daarbij speelt het industriële erfgoed een belangrijke rol. 

Actualisatie Masterplan (2008)

In de eerste fase van Hart van Zuid is al veel gerealiseerd. Voorbeelden zijn Metropool, het ROC van Twente in de voormalige ijzergieterij van Stork, de nieuwe Laan Hart van Zuid, het nieuwe Industrieplein met een aantrekkelijk skatepark, de innovatieve Boekelosebrug en zo’n 200 woningen. De basis voor die ontwikkelingen was het Masterplan, dat in 2008 het laatst is geactualiseerd.

De komende jaren komen daar zo’n 800 tot 1000 woningen en aanvullende, ondersteunende functies bij, om ervoor te zorgen dat Hart van Zuid een levendig en dynamisch stadsdeel wordt. Om deze ontwikkelingen ruimtelijk gezien goed te kunnen waarborgen, moet het Masterplan op punten worden geactualiseerd. Deze actualisatie is verwerkt in de concept-Ontwikkelkaart.

Ruimtelijke kaders

De Ontwikkelkaart geeft een beeld van de hoofdstructuur van het gebied met daarop de belangrijkste ruimtelijke accenten, zichtlijnen en landmarks. De Laan Hart van Zuid is daarbij een belangrijke drager. Verder wordt er op de kaart een indicatie gegeven van de nieuwe bebouwing.

De gemeente wil hogere bebouwing, met een hoge dichtheid en stedelijk karakter dichtbij het centrum. Hoe verder je naar het zuiden toe gaat, hoe lager de bebouwing, waarbij de dichtheid ook afneemt. De bebouwing langs de Laan zal ook een stedelijk karakter krijgen. Richting het oosten zal de dichtheid weer afnemen, zodat er een passende overgang ontstaat tussen het nieuwe stadsdeel en de bestaande buurten en wijk (Berflo Es).  Verder wil de gemeente bij een aantal kruisingen een ruimtelijk accent realiseren. Op de hoeken bij de kruising van de Laan met het Esrein mag de bebouwing straks écht de hoogte in, bij de andere kruisingen kan het accent gemaakt worden door bijzondere architectuur. Tenslotte is ook een beeld gegeven van de openbare ruimte met extra aandacht voor groen en water, zodat dit stadsdeel goed voorbereid is op de extreme regenbuien, droogte en hitte, waar we als gevolg van klimaatverandering steeds vaker mee te maken zullen krijgen.

Concrete plannen volgen per deelgebied

De Ontwikkelkaart is abstract en biedt houvast voor de inrichtingsplannen per deelgebied. Overigens is het niet zo dat alle deelgebieden nog volledig ‘blanco’ zijn. Zo is er al een bestemmingsplan vastgesteld voor het deelgebied “Wonen aan de Laan” van ontwikkelaar Van Wijnen. Hier zullen in 2021 de eerste woningen verkocht kunnen worden. En ontwikkelaar Emga – ICOON is op dit moment druk bezig met de plannen voor deelgebied “Dikkers”, waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Een aantal deelgebieden kent nog geen concrete invulling en is gearceerd of indicatief ingevuld.  Zodra de plannen hiervoor in ontwikkeling worden genomen, zal de ontwikkelkaart worden geactualiseerd.

Binnenkort start de tweede fase van Hart van Zuid. Hierbij ontwikkelen de marktpartijen en de gemeente Hengelo in fases de verschillende deelgebieden. De komende jaren komen er veel nieuwe mensen in het gebied te wonen.

Bij een nieuwe fase, hoort een frisse nieuwe huisstijl. De komende tijd zullen we je regelmatig informeren over de stand van zaken. Op deze pagina lees je alles over de ontwikkelingen. Je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je niets meer hoeft te missen.

Eind dit jaar ligt er een bouwaanvraag voor appartementen en woningen op het gebied ‘Thuis aan de Laan’ tegenover het winkelcentrum in Hart van Zuid. Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen en Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid van de gemeente Hengelo, hebben daar afgelopen week goede en concrete afspraken over gemaakt. ‘In 2021 starten we met de bouw van ongeveer 60 eengezinswoningen en appartementen’, aldus Hutten. ‘Zowel starters op de woningmarkt maar ook mensen en gezinnen die toe zijn aan een volgende stap in hun woon–carrière kunnen hier straks een heerlijke toekomst tegemoet zien.’

Wethouder Mariska ten Heuw is positief over de ontwikkelingen: ‘We hebben best een lang voortraject gehad. ‘Thuis aan de Laan’ is het eerste deelgebied dat in de tweede fase van Hart van Zuid ontwikkeld gaat worden. Het is als het ware hét startschot voor de deelgebieden die volgen. De voorlopige plannen van Van Wijnen zien er wat mij betreft veelbelovend uit’.

Van Wijnen werkt de voorlopige plannen nu uit in een concreet bouwplan. Het bedrijf verwacht de plannen voor Thuis langs de Laan eind dit jaar te kunnen presenteren. Geïnteresseerden die graag op de hoogte gehouden willen worden kunnen zich melden via www.thuisaandelaan.nl.   

Hart van Zuid

De komende jaren worden in totaal ca. 800 tot 1000 woningen in Hart van Zuid ontwikkeld. Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten. Dit najaar zullen de gemeente Hengelo en de gebiedsontwikkelaars in Hart van Zuid hun voorlopige plannen en planning voor de rest van het gebied presenteren.

Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten.

Hengelo is de stad van gouden handen en knappe koppen. Ontstaan uit dromen van onder andere Stork en Hazemeijer. Pioniers die hebben geloofd, gedurfd en gedaan. Ze hebben een bijzondere erfenis achtergelaten. Het is een industrieel verleden waar we trots op zijn. Eén die Hengelo op de kaart heeft gezet. De pioniersgeest heeft Hengelo nooit verlaten. Innovatie stroomt door onze aderen. Met respect voor het verleden is Hart van Zuid opnieuw ingericht. Net als vroeger wordt kennis en vakmanschap doorgegeven. De voormalige ijzergieterij van Stork is omgetoverd tot ROC van Twente. Studenten smeden hier ambitieuze toekomstplannen en leren de fijne kneepjes van hun vak. Lofts, appartementen en stadswoningen wisselen elkaar af, met elk een eigen karakter en stijl. Hierin wonen mensen die willen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Hart van Zuid biedt ruimte aan starters op de woningmarkt, maar ook aan mensen die willen doorgroeien naar dé woning die past bij hun dynamische leefstijl. Ze ontmoeten elkaar op één van de vele unieke locaties en events die in dit gebied ontpoppen. Of in een van de groene en waterrijke stadstuinen.

Hart van Zuid is letterlijk en figuurlijk een plek van verbinding. Bewoners, studenten en werknemers verplaatsen zich gemakkelijk en snel. Het mooie station van Hengelo vormt de toegang van Hart van Zuid, waardoor je in no-time op de Universiteit van Twente bent of op een rechtstreeks lijn richting de randstad stapt.

Hart van Zuid: een plek vol dynamiek, waar mensen samen bouwen aan een nieuwe toekomst op historische grond.

Ontwikkelaar: Van Wijnen

Thuis aan de Laan

Ten oosten van de Laan Hart van Zuid gaat ontwikkelaar Van Wijnen stadswoningen bouwen.
Hoe ze er precies uit komen te zien? Dat staat nog niet vast. De ontwikkelaar hoort daarom graag de mening van geïnteresseerden. Meer over dit project lees je op de website www.thuisaandelaan.nl
De planning is dat in 2021 de schop in de grond gaat.

Onder winkelcentrum Esrein

Ten zuiden van het winkelcentrum Esrein ligt een terrein waar ruimte komt voor circa 60 woningen. In het verleden stonden hier fabriekshallen. Na sloop bleek de bodem op sommige plaatsen vervuild te zijn. Deze vervuiling wordt nog gesaneerd. De planning is om eind 2021 een plan voor deze locatie af te hebben. In 2022 zou de woningbouw moeten starten.

Midden Hart van Zuid

In het midden van Hart van Zuid, naast de Laan, ligt een gebied waar uiterlijk in 2027 woningbouw komt. 2027 is natuurlijk nog wel heel ver weg. In de tussentijd kijken we naar een manier op het gebied een tijdelijke invulling te geven. 
Ontwikkelaar: van Wijnen

Huidige parkeerplaats bij het ROC

Ten oosten van het ROC ligt een terrein waarvan een groot deel op dit moment in gebruik als tijdelijk parkeerterrein voor het ROC. In de toekomst komt hier een mix van woningbouw (circa 145 appartementen), bedrijven en overige functies als horeca en ontspanning.
De gemeente Hengelo is nu nog eigenaar van deze locatie. Vanaf januari 2021 is Van Wijnen eigenaar.

 

Ontwikkelaar: EMGA / ICOON

Aan de westkant van de Laan Hart van Zuid ligt een deelgebied waar zo’n 300 woningen komen met ondersteunende functies. Eind dit jaar begint de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied. Omwonenden ontvangen nog een uitnodiging om de plannen te komen bekijken.
Naar verwachting start de bouw hier in 2022.

Ontwikkelaar: ETEF Journee / Vincent Spikker

Dit gebied, genoemd naar de Eerste Twentsche Elementen Fabriek (ETEF), ligt ten oosten van de Laan Hart van Zuid, net onder het Vereenigingsgebouw.  Ook hier komt woningbouw. Het oude pakhuis krijgt mogelijk een plek in de nieuwbouwplannen.

Ontwikkelaar: Gemeente Hengelo

Ten zuiden van het ROC

Ten zuiden van het ROC ligt een deelgebied dat grenst aan bestaande woonwijken. Er komen hier verschillende soorten woningen, zowel koop als huur en in alle prijsklassen. Omdat het grenst aan de wijk Tuindorp, kijken we op welke manier de uitstraling hierop kan aansluiten.  
Ontwikkelaar: De gemeente Hengelo is nu nog eigenaar van deze locatie, maar gaat op zoek naar een ontwikkelaar.

WTC Business District

Het WTC Business District wordt de komende jaren ontwikkeld tot hét centrum voor internationaal zakendoen in Twente. Grote spelers in Hart van Zuid zoals het WTC Twente, Stork Thermeq, Thales en het High Tech Systems Park zorgen ervoor dat de economische aantrekkingskracht van dit gebied onveranderd groot is gebleven. Met het poppodium Metropool en een skatelandschap midden in het gebied is er volop gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning.

Ontwikkelaar: Hazemeijer / BOEI

Hazemeijer is een intiem gebiedje binnen Hart van Zuid, op loopafstand van het station. Hier wordt industrieel erfgoed gecombineerd met verduurzaming. De kracht van Hazemeijer is de mix:  je kunt er als werknemer, als consument, als cultuurbelever en ook als bewoner - in de toekomst – terecht. Er is zelfs ruimte om te sporten en jaarlijks vinden tienduizenden de Hazemeijerlocatie voor vergaderingen en events. De unieke hallen B05 en B06 geven Twente een ontmoetingsplek die zeldzaam is in Nederland.

In 2021 wordt Hazemeijer versterkt met de komst van Oyfo met onder andere de muziekschool, technologie-belevingscentrum en ambachtelijk-kunstzinnig onderwijs op bijna 6.000 m2. Dat maakt dat het 24/7 een levendig gebied is.  

Hazemeijer wil graag woningbouw toevoegen op deze locatie. Zo komen er mogelijk loftwoningen in gebouw B04.

De afgelopen jaren is al veel gerealiseerd in Hart van Zuid.
Hieronder een paar impressies.
Maar kom vooral zelf eens kijken!

Industrieplein in de avond

Industrieplein overdag

 Industrieplein overdag

 Boekelose brug vanaf het Twentekanaal

Boekelose brug in de avond

 Boekelose brug overdag

 De Gieterij

 ROC van Twente - De Gieterij

 

Hazemeijer

Koeltorens en Laan Hart van Zuid

 Laan Hart van Zuid

Lofts boven winkelcentrum

Stationsluifel Metropool

 Winkelcentrum

 Woningbouw Hart van Zuid - De Binderij

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Hart van Zuid?  Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief

 

Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) voert de werkzaamheden uit aan de Boekeloseweg en aansluitende wegen Wethouder Kampstraat, Havenstraat en Ketelmakerij. De werkzaamheden bestaan uit aanbrengen van nieuwe riolering, aanbrengen van nieuwe elementen- en asfaltverhardingen en groenwerkzaamheden.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 2 november en worden in gedeeltes uitgevoerd. De werkzaamheden voor de volgende fase starten op woensdag 31 maart 2021. Afhankelijk van de weers- en onvoorziene omstandigheden zijn de totale werkzaamheden begin mei 2021 gereed.

Blijf op de hoogte  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu