Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Aardgasvrij bouwen

In 2050 moeten we aardgasvrij zijn.

Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas in woningen en andere gebouwen. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En vraagt u de omgevingsvergunning aan? Dan kunt u geen aansluiting meer aanvragen op het aardgasnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties en dus ook voor individuele woningen. 

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er bij verbranding broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) vrij komt. Daarnaast is de voorraad aardgas niet oneindig. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om minder broeikasgassen (zoals CO2) uit te stoten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Ook Nederland moet zich aan de gemaakte afspraken houden.

Waarom zo snel

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het gasnet en samen zorgen ze voor flinke CO2-uitstoot. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. 

Om het risico op aardbevingen te verkleinen wil de regering de aardgaswinning in Groningen beëindigen in 2023/2024 als de geopolitieke situatie het toelaat. En als we de klimaatdoelstelling van Parijs willen halen, moet het aardgasverbruik drastisch omlaag. Daarom moeten alle woningen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. En dat is een enorme opgave. Om deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om op zo kort mogelijk termijn te regelen dat er geen nieuwe woningen bijkomen die op het aardgasnet worden aangesloten. Aardgasvrij nieuwbouwen is de nieuwe norm in Nederland en dus ook in Hengelo.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Dat nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer krijgen, is geregeld in de Wet voortgang energietransitie (VET). De wet is in werking getreden op 1 juli 2018 voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen bouwvergunning is aangevraagd.

Alleen als er zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn, kan het college van burgemeester en wethouders een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht nog wel geldt. De gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken dat het vanwege de klimaatdoelstellingen niet wenselijk is om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten. Ook de netwerkbeheerders hebben aangegeven geen zwaarwegende redenen te zien. 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Als we gaan stoppen met het gebruik van aardgas, moeten we op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Een aantal goede voorbeelden zijn het gebruik van restwarmte uit de industrie en elektrische warmtepompen. Van groot belang is om in de eerste plaats de warmtebehoefte zo klein mogelijk te maken, besparen dus! Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op de website LenteAkkoord - Zeer energiezuinige Nieuwbouw. Ook uw bouwbedrijf of installateur kan u meer vertellen over de verschillende mogelijkheden.

Is aardgasvrij duurder?

Als u aardgasvrij gaat bouwen, krijgt u te maken met wat hogere kosten. Maar voor energiebesparende maatregelen en duurzaam bouwen bestaan wel subsidies of leningen met gunstige voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website Verbeter je huis (Rijksoverheid) of op de website Duurzaam Bouwloket Hengelo (Duurzaam bouwloket).

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen naar een aardgasvrij Hengelo? Of wilt u misschien ervaringen delen, een vraag stellen of ideeën geven? Kijk dan ook eens op Hengelo Aardgas vrij: wij zijn erbij!

Wilt u voor uw woning aansluitingen regelen op elektriciteit, water, riool, warmte en op media en communicatie (zoals telefoon, internet of televisie)? Dan kan dat bijvoorbeeld heel gemakkelijk via het gezamenlijke internetportaal van de netwerkbeheerders: Mijnaansluiting.nl.

Loopt de bouw vertraging op door aardgasvrij bouwen?

Als er al een ontwerp voor een woning is gemaakt dat nog is gebaseerd op een gasgestookte installatie, dan zullen er waarschijnlijk aanpassingen aan het ontwerp moeten worden gedaan. De bouwwereld heeft het erg druk momenteel. Het maken van aanpassingen kost uiteraard extra tijd en die zal er niet altijd meteen zijn.

Als het ontwerp nog gemaakt moet worden, dan kan de ontwerper meteen rekening houden met aardgasvrij bouwen. Het ontwerp van de woning zal dan niet meer tijd kosten.

Of de beschikbaarheid van materiaal voor aardgasvrij bouwen extra vertraging kan opleveren, is op dit moment niet te zeggen. In de bouw is de beschikbaarheid van bouwmateriaal en ook van personeel sowieso beperkt op dit moment. Dus dat geldt niet alleen voor aardgasvrij bouwen.

Kan het elektriciteitsnetwerk de extra vraag wel aan?

Door het aardgasvrij bouwen zal de vraag naar elektriciteit toenemen. Bij enkele nieuwe woningen tussen bestaande woningen zal het elektriciteitsnet het goed aankunnen. Als het om meer woningen gaat, kan het zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Enexis heeft aangegeven dit niet als een probleem te zien. Als het nodig is, worden de elektriciteitskabels verzwaard.

Wie zijn de beheerders van het aardgasnetwerk in de gemeente Hengelo?

In de gemeente Hengelo zijn Enexis en Coteq/Cogas de beheerders van het aardgasnetwerk. De scheiding tussen de werkgebieden wordt in grote lijnen gevormd door de Rijksweg A1. Coteq/Cogas beheert het gastransportnetwerk ten noorden van de A1 en Enexis beheert het gastransportnetwerk ten zuiden van de A1.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu