Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Betaalbaar en gevarieerd wonen

Woningmarkt onder druk

De woningmarkt staat onder grote druk. Betaalbare woningen worden steeds schaarser. Allerlei doelgroepen komen in de problemen. Jongeren kunnen het ouderlijkhuis niet uit, ouderen kunnen niet kleiner gaan wonen, mensen in scheiding moeten noodgedwongen bij elkaar blijven wonen.

Doelgroepen als starters, studenten, statushouders en arbeidsmigranten vinden geen woning. In Hengelo willen we meer woningen gerealiseerd zien. Dit geeft een impuls aan de stad op het gebied van wonen, werken en recreatie zoals uitgaan en winkelen. We zien dat er grote behoefte is aan woningen voor jongeren, studenten, starters en senioren in de stad. We zetten in op een nieuwe doelgroep, die houdt van een dynamisch stedelijk woonmilieu in Hart van Zuid. Het creëren van een stedelijk woonmilieu voor deze doelgroep draagt bij aan het behalen van onze ambitie om een technologische topregio te zijn. In de woonwijken zien we de vergrijzing als belangrijkste uitdaging. Goede voorzieningen en het bouwen van seniorenwoningen om de doorstroming op gang te brengen zijn noodzakelijk. We streven naar gemengde en inclusieve wijken voor alle doelgroepen van jong tot oud. Daarom is het belangrijk om zowel voor de korte als voor de lange termijn de vraag inzichtelijk te hebben om te kunnen bouwen naar behoefte. Die behoefte vanuit de samenleving staat voorop in de toevoeging van woningen.


Concrete aanpak

Betaalbaar en gevarieerd wonen in Hengelo

Op de korte termijn onderzoeken we de mogelijkheden om meer te kunnen bouwen, zonder daarbij in te willen leveren op de voor de gewenste schaalsprong benodigde kwaliteit. Bij het opstellen van een nieuwe (geactualiseerde) woonvisie trekken we aan de voorkant op met onze partner Welbions. Daarnaast gaan we voor de korte termijn zoeken naar de mogelijkheden om de bouw van woningen te versnellen en te kijken naar onder andere betaalbaar bouwen. In het lobbydossier trekken we vanuit de ontwikkeling van de Spoorzone samen op met Enschede en zoeken afstemming, zodat projecten op de stedelijke as niet met elkaar concurreren maar elkaar juist versterken. Bij de verdere verstedelijking past een toename van het aandeel hoogbouw. Samen met de raad werken we aan de actualisatie van een woonvisie met meer ambitie. We stellen daarmee op basis van de behoefte naar woningen een gedragen perspectief en de speerpunten voor de komende periode vast. Daarbij houden we oog voor wat op korte termijn noodzakelijk is en wat het lange termijnperspectief is. De speerpunten in de visie waar wij in ieder geval graag met de raad over in gesprek gaan, zijn: het versnellen en (langdurig) verhogen van de bouwproductie, de vorming van meer gemengde wijken, het bevorderen en mogelijk maken van doorstroming, een (t)huis voor iedereen van jong tot oud. Dat alles vanzelfsprekend vanuit het perspectief van klimaatbestendigheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. We zien in het dorpsinitiatief van Beckum een mooi voorbeeld van werken in de geest van de Omgevingswet. Het samen met de verschillende partners willen komen tot een omgevingsplan voor een toekomstbestendig Beckum. Op korte termijn gaan we onderzoeken of het instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat kan worden verruimd. Dit doen wij ook samen met onze partner Welbions. We bezien of er bij Welbions wellicht extra (financiële) ruimte kan worden gecreëerd voor de realisatie van een onderbouwde behoefte aan extra sociale huurwoningen. Ook in het koopsegment gaan wij onderzoeken of het instrumentarium effectief kan worden verruimd met bijvoorbeeld startersleningen, erfpacht, zelfbewoningsplicht of het inzetten op collectief particulier opdrachtgeverschap. Tevens is het opzetten van een fonds voor bijdragen in de ruimtelijke ordening wat ons betreft een te onderzoeken optie. We moeten namelijk niet alleen woningen, maar ook de daarbij behorende voorzieningen kunnen realiseren.

In de huidige Woonagenda 2021-2030 is opgenomen om de komende tien jaar 3.000-4.500 woningen bij te bouwen. Deze woningen zijn nodig vanwege een huidig woningtekort, een autonome bevolkingsgroei, een positief migratiesaldo en als gevolg van verdunning van huishoudens. Dus naast het zorgen voor een goede doorstroming en het bouwen van de juiste woningen, zijn er om onze ambities waar te maken bovenop deze aantallen uit de Woonagenda ook extra woningen nodig voor de groei van de stad. De grootste aandacht voor het toevoegen van woningen gaat uit naar de binnenstad, stationsomgeving en Hart van Zuid. Deze gebieden, die we meer als één geheel gaan benaderen, maken deel uit van de eerdergenoemde Spoorzone Hengelo-Enschede, een nieuw stedelijk visitekaartje van Twente. De Spoorzone wordt een unieke plek waar stad en landschap in elkaar overgaan, met een parkachtige groene en blauwe verbinding tussen de steden. De economische activiteiten functioneren hierbinnen als aanjager voor onder meer woningbouwontwikkelingen in het gebied. Om betaalbaar, snel en de duurzaam te bouwen wordt er eerst getransformeerd en verdicht op binnenstedelijke locaties. Daarbij kijken we pas als laatste naar uitbreiding van de stedelijke contouren van Hengelo.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu