Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Draagvlak voor duurzame inrichting

Duurzaam Hengelo

Met integraal duurzaamheidsbeleid willen we werken aan de complexe vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en -adaptatie, energietransitie, circulaire duurzame economie, mobiliteit en een inclusieve gezonde samenleving.

We willen dit doen dat aan de hand van het nog door de raad vast te stellen koersdocument “Contouren Hengelo nu voor de toekomst, duurzaam kompas 2050 en verder”. Een koers die is gebaseerd op de global goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en gericht is op 60% CO2 -reductie in 2030 overeenkomstig de koers van het Rijk. Het tot een succes maken van duurzaamheidsbeleid is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met inwoners, overheden, bedrijven, instellingen, partners en vele andere betrokkenen. In combinatie met de constant veranderende wereld om ons heen gaat dit de komende jaren veel van onze inspanningen vragen. Met een integrale aanpak, een goede prioritering en het benutten van koppelkansen willen we de efficiency en de effectiviteit van de inspanningen verhogen.


Concrete aanpak

De raad heeft in de vorige periode belangrijke richtinggevende keuzes gemaakt. In lijn met die keuzes gaan wij aan de slag met de verduurzaming van Hengelo. Daarbinnen streven wij met behoud van lokale autonomie meer (sub)regionale afweging en afstemming na. Er moet voor wat betreft de doelstellingen op zonnevelden en windmolens sprake zijn van een evenredige verdeling over de gemeenten. We gaan sterk inzetten op isoleren/energiebesparing en onderzoeken de mogelijkheden van ondersteuning voor minder draagkrachtigen. De warmtetransitievisie wordt zo snel mogelijk aangeboden aan de raad. Wij staan achter de infrastructuur voor het regionale warmtenet (Twence), met keuzevrijheid voor onze inwoners (koop) en betaalbaarheid (huur en koop) als uitgangspunt. Op korte termijn moet er helderheid komen over de kosten (aansluiting en tarieven) voor inwoners van de Nijverheid.

De energietransitie is een van de hoofdthema’s in Hengelo voor de komende jaren. De gemeente Hengelo maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie Twente en moet, in de eerste stap richting 2030, een bijdrage leveren van 156 GWh aan de Twentse opgave van 1500 GWh duurzame elektriciteitsopwekking via warmte, zon en wind. De raad en het college hebben zich eerder al gecommitteerd aan de RES.

De gemeente heeft een contract afgesloten met Enexis voor een netaansluiting om een zonneveld te realiseren met 100% lokaal eigenaarschap samen met Hengelo Energie op de Boeldershoek. De gemeenteraad heeft hiervoor de middelen al beschikbaar gesteld.

Als Hengelo zien we dat we stappen moeten zetten en een bijdrage moeten leveren binnen onze (beperkte) mogelijkheden. Daartoe willen we zelf de regie houden en als stad zelf de spelregels van het afwegingskader bepalen. Wij zien de RES als een serieuze inspanningsverplichting, zeker gezien de actuele context door de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende recente energiecrisis. Tegen die achtergrond wegen we drie aspecten:

  1. Voor we overgaan tot verdere concrete invulling van zonnevelden en/of windmolens moet het speelveld helder zijn. Er moet aan de (nieuwe landelijke) afstandsrichtlijnen uit Den Haag worden voldaan, gezondheidseffecten en milieueffecten moeten in beeld zijn en helder moet zijn hoe ze gewogen worden.
  2. Op brede schaal moet er draagvlak zijn voor de opgave binnen de RES in de regio. Met andere woorden, we doen het (naar evenredigheid) alleen op het moment dat het beeld in Twente compleet is en elke gemeente naar de Twentse opgave binnen de RES handelt. De RES 2.0 is het eerstvolgende nieuwe afwegingsmoment.
  3. Participatie van inwoners is een voorwaarde.

Deze aspecten zijn voor ons randvoorwaardelijk, waarbij als stoplichtmodel alle drie de seinen op groen moeten staan.

In Twente hebben we veel restwarmte. Naast zon en wind kan de warmtetransitie een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame inrichting van Hengelo. De warmtetransitievisie is randvoorwaardelijk en deze moet ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Door via een (regionaal) warmtenet restwarmte te benutten kan aanzienlijk worden bespaard op elektriciteit, die bijvoorbeeld voor de werking van een warmtepomp wel noodzakelijk is. We willen de warmtetransitie mogelijk maken voor zover dat in ons vermogen ligt. Om dit te bereiken vormen we allianties met medeoverheden en partners in de samenleving, van lokaal tot internationaal, met als doel (innovatieve) herbruikbare energiebronnen te ontwikkelen, toekomstbestendige opwek, opslag en netwerken te realiseren, energiearmoede tegen te gaan en koppelkansen te benutten. We volgen hierbij nauwlettend de ontwikkelingen vanuit het Rijk. Haalbaar, betaalbaar en keuzevrijheid van de inwoner zijn hierbij de leidraad. Op redelijk korte termijn moet concreet duidelijk worden voor de inwoner wat de kosten zijn, om een eigen afweging te kunnen maken. Communicatie en hulp aan onze inwoners is hierbij van groot belang.

We gaan een duurzaamheidsloket inrichten en een stimuleringsplan energiebesparen opstellen bovenop alle acties die we al uitvoeren. Een aanpak om energiearmoede tegen te gaan maakt onderdeel uit van dit plan en is onderdeel van onze wijkgerichte aanpak. Hier gaan we voortvarend mee aan de slag. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed (bijvoorbeeld het zwembad) hebben wij de ambitie om de verduurzaming en daarmee de energiebesparing te versnellen.

We zetten de lijn van de afgelopen jaren voort. Op basis van de klimaatadaptatiestrategie wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld. Grote stappen bij klimaatadaptatie worden gezet in de fysieke projecten die al lopen, zoals het marktplein en in Hart van Zuid. Daarnaast zien we ruimte om in de wijken samen met de inwoners in te zetten op de vergroening en biodiversiteit. Inwoners, bedrijven, organisaties, woningbouwcorporaties en andere verhuurders, allemaal moeten ze hun bijdrage doen om de klimaatadaptatiestrategie voor Hengelo waar te maken

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu