Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Inleiding

Thema's uit de raad

Op 16 maart 2022 heeft de kiezer gesproken. De partijen BurgerBelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 hebben elkaar daarna op inhoud en wijze van samenwerken weten te vinden. Zij zijn samen aan de slag gegaan met het dwarsthema en de zes inhoudelijke vraagstukken die de informateur heeft opgehaald in de gesprekken met alle raadsfracties.

Na zes gesprekken werd duidelijk dat er een eensluidend beeld is over de vraagstukken die de Hengelose politiek in de komende periode moet gaan aanpakken. Ons collegeprogramma is opgebouwd op basis van die zes vraagstukken. Het dwarsthema ‘inwoners centraal’ is daarin verweven.

Dit collegeprogramma 2022 - 2026 ‘Hengelo in verbinding’ geeft aan wat we de komende vier jaar willen doen. De toekomst van Hengelo reikt echter veel verder dan 2026. Die verre horizon is minstens zo belangrijk als de korte termijn. Ons beleid moeten we afstemmen op verschuivingen in trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, leefomgeving, gezondheid, demografie en technologie. Eén van onze belangrijkste voornemens is om samen met de raad en de inwoners richting te geven aan de contouren voor een mooie toekomst voor Hengelo. We gaan vanzelfsprekend ook voor de korte termijn accenten zetten.

We leven in een tijd van transitie. Dit komt onder meer door de gevolgen van corona, de oorlog in Oekraïne, het woningtekort, de opwarming van de aarde en de energietransitie. Corona en de genomen maatregelen hebben voor een veranderende samenleving gezorgd. Er is sprake van een energiecrisis met grote (financiële) gevolgen voor inwoners, bedrijven en de gemeente. Door alle ontwikkelingen raakt de inflatie onze inwoners diep in de portemonnee. De komende periode gaan zich ook zaken voordoen, die we nu nog niet kunnen voorzien. In een tijd waarin de wereld en de maatschappij sneller veranderen dan ooit, moeten we er als gemeente zijn voor onze inwoners. Wij moeten kunnen inspelen op de veranderingen en daarop voorbereid zijn. Denk daarbij aan de digitale transformatie, die een meer klantgerichte houding, een wendbare gemeenteorganisatie en beter gebruik van nieuwe technologieën omvat. De snel veranderende wereld biedt ook kansen. We willen daarom samen met de raad, inwoners, bedrijven en instellingen werken aan een mooie toekomst voor onze gemeente, waarbij iedereen kan meedoen.

Het dwarsthema in alles wat wij doen is: de inwoner centraal. De inwoner moet centraal komen te staan in ons handelen. Mensen voelen nu een afstand tot de gemeente. Wij willen juist dichtbij de mensen staan en de kloof overbruggen die de afgelopen jaren te groot is geworden. De gemeente moet daarom beter zichtbaar maken wat het voor de inwoners doet. Daarom brengen we de gemeente terug in de wijken. Wij moeten meer bezig zijn met de directe zorgen van de mensen. Hengelo moet een stad zijn van en voor de mensen. Een stad waarin iedereen zich geborgen voelt. Inwoners, bedrijven, instellingen en partners van de gemeente Hengelo moeten zich herkennen in ons beleid.

We willen een stad in balans voor alle doelgroepen, met aandacht voor alle inwoners. Als Hengelo zijn en blijven we koersvast, maar we zetten wel belangrijke accenten voor de komende jaren. Er is groei nodig voor de economische versterking van de stad, om de beroepsbevolking op peil te houden en uiteindelijk de brede welvaart onder en voorzieningen voor onze inwoners te behouden. Daarom is onze ambitie om als Hengelo door te groeien in inwoneraantal, met daarbij speciale aandacht voor jongeren, starters en ouderen. We zijn een stad met lef en ambitie, die samenwerkt met de inwoners, onze buurgemeenten, (Eur)regio, waterschap, provincie, Rijk en Europa. In het bijzonder investeren we in de verbinding met de inwoners met aandacht voor alle Hengelose wijken, Beckum en de buurtschappen, zoals Oele en Twekkelo.

We willen samen met de raad en de samenleving invulling geven aan deze ambitie. Daarom is dit een collegeprogramma op hoofdlijnen, opgesteld vanuit de eigen rol van het college. Wij vinden die rolvastheid belangrijk. De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente, met een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Wij geven als dagelijks bestuur uitvoering aan het beleid van de raad. Graag gaan wij daarom vroegtijdig met de raad in gesprek over (beleids)ontwikkelingen binnen onze gemeente. In de hoofdstukken hierna schenken wij daar ook aandacht aan. In het algemeen betekent dit dat wij waar mogelijk streven naar een proces waarin raad en college, beide vanuit hun eigen rol en positie, de samenleving op een passende wijze betrekken.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu