Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Herkenbare identiteit

Techniekstad met een rijk verleden en een sociaal gezicht

Hengelo is van oudsher een aantrekkelijke woonstad met een rijk verleden, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Hengelo is groot geworden als metaal-, techniek- en industriestad. De sporen daarvan zijn nog overal te zien, onder meer in monumentale gebouwen en industrieel erfgoed.

Dit draagt bij aan een herkenbare identiteit van de stad. Dat geldt ook voor de culturele voorzieningen die de stad rijk is, zoals de Bibliotheek, Schouwburg Hengelo, het Poppodium Metropool en Oyfo (Kunstenschool, Kunstpodium en Techniekmuseum). Een goed kunstenaarsklimaat is van oudsher een kracht van Hengelo. Het culturele leven en verenigingsleven in Hengelo dragen bij aan het gemeenschapsgevoel. De binnenstad is het hart van Hengelo, ook wel de huiskamer van Hengelo genoemd.


Concrete aanpak

Herkenbare identiteit van Hengelo

We zetten de huidige lijn door om de binnenstad en Hart van Zuid verder te brengen. We zetten daarom sterk in op de ontwikkeling van het spoorzonegebied, met daarbinnen deze twee gebieden. Dit ruimtelijk fysieke project spoorzone loopt naast de verbetering van water-, weg- en spoorverbindingen waar we ons als regio Twente voor inzetten. We zien ruimte voor een vast kunstpodium in de binnenstad. Verder gaan we de mogelijkheid tot het instellen van een erfgoedfonds voor Hart van Zuid onderzoeken, werken we aan verdere versterking van het verenigingsleven en op termijn zien we ruimte om meer aandacht te geven aan toerisme en recreatie. We gaan daarnaast aan de slag met het verhogen van ons dienstverleningsniveau en het verbeteren van de communicatie met de inwoners. We verbeteren de afhandeling van klachten en de wijze waarop zienswijzen worden beantwoord.

We koesteren en versterken deze krachtige punten van onze stad, en verbinden die met de ambities voor de lange termijn. Nu al zijn wij een stad met ruim 81.000 inwoners en circa 55.000 arbeidsplaatsen. We zijn een sociale stad en een fijne woonstad, dat bepaalt onze identiteit in belangrijke mate. Daar horen goede sociale voorzieningen bij, op bijvoorbeeld het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Maar ook een blijvend goed woon- werk-, vrijetijdsmilieu. Fijne groene en ruim opgezette wijken om in te wonen, een dynamisch stedelijk gebied en goede verbindingen met de randstad, Duitsland en de omliggende steden en dorpen. Om dat te kunnen behouden en uit te bouwen moeten we ons blijven ontwikkelen als stad. Met een focus op de binnenstedelijke ontwikkelingen willen we ons daarom richten op een schaalsprong, met een lange termijnperspectief op groei naar 100.000+ inwoners. Met deze stip op de horizon willen we behoren tot een topregio met goede sociale structuren, met voorzieningen die bij een stad van die omvang binnen de regionale context nodig zijn. Om dit te kunnen waarmaken is een sterke verstedelijking nodig van delen van het binnenstedelijk gebied, met passende infrastructurele verbindingen over weg, water en spoor.

Onze hierboven genoemde strategie richt zich dus enerzijds op versterking van de sociaaleconomische ontwikkeling en structuur, met een focus op hightech (maakindustrie), en anderzijds op een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Hengelo moet aantrekkelijk zijn voor iedereen; voor gezinnen, eenpersoonshuishoudens, ouderen en jongeren, met een goede balans tussen de verschillende inkomensgroepen. Met deze strategie versterken we onze internationale concurrentiepositie als stedelijke regio en stimuleren we de voor Hengelo belangrijke groei van de (beroeps)bevolking en de daarmee samenhangende woningvraag. Zonder deze strategie krimpt de beroepsbevolking volgens de prognoses als gevolg van vergrijzing en ontgroening (afname van het aantal jongeren) de komende jaren licht. De groei van de beroepsbevolking is nodig om de bestaande economie te kunnen waarborgen en verder te versterken. Samen met bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen, provincie en omliggende gemeenten bouwen we Hengelo en de regio verder uit tot technologische stad en topregio. Denkers en doeners werken samen en maken ons koploper in kennisintensieve en innovatieve maakindustrie.

We hebben een rijk aanbod aan opleidingen in Twente. In Hengelo staat een van de mooiste ROC’s van Nederland. De jongeren die we opleiden moeten we ook woon, werk en stageplekken kunnen bieden. Onlangs hebben de gemeenten Hengelo en Enschede een samenwerkingsovereenkomst getekend met de vier kennisinstellingen: de UT, Saxion, ROC van Twente en ArtEZ. Samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan versterking van Twente als groene, technologische topregio. De beide steden bieden een aantrekkelijke omgeving voor studenten, docenten en onderzoekers die willen werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen. Met bijvoorbeeld High Tech Systems Park (Thales Campus) en Kennispark Enschede wordt ruim baan gegeven aan ontmoeting tussen jong talent en bedrijven

In Hengelo, Beckum en de buurtschappen moet het aangenaam wonen, werken en leven zijn. Om een top technologische regio te zijn is het, naast een uitstekende bereikbaarheid, van belang om de werklocaties die daaraan een bijdrage leveren te laten floreren en het juiste woonmilieu te bieden voor het aantrekken en binden van talent aan de stad en regio. Onze bestaande (woon)wijken verdienen daarbij permanente aandacht en zorg. We focussen aanvullend op het creëren van een bruisende inclusieve stad met een aantrekkelijk (hoog)stedelijk woonmilieu in de stationsomgeving, om de groeiambitie waar te maken door het aantrekken van nieuwe doelgroepen. De stationsomgeving biedt ruimte aan eigentijds en toekomstgericht wonen, werken, leren én ontmoeten en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de goed bereikbare technologische topregio. Hierbij is een aantrekkelijke binnenstad en de aanwezigheid van een hoogwaardig voorzieningenniveau (sport, cultuur, uitgaan, ontspanning, groen, onderwijs en winkelen) doorslaggevend. Een goede ruimtelijke kwaliteit hoort daar onlosmakelijk bij. Het verenigingsleven is een belangrijke kracht van Hengelo. Dit moeten we koesteren en ondersteunen. Daarom zetten we in op verbinding tussen culturele kernvoorzieningen en de voor de stad zo belangrijke amateurverenigingen. Amateurverenigingen vinden wij net zo belangrijk als de kernvoorzieningen. Ze zijn het cement van de samenleving. Als gemeente willen we in verbinding staan met de samenleving en dat verwachten we ook van onze professionele (culturele) voorzieningen. Wij ondersteunen ook de sport, de breedtesport, maar ook de talentontwikkeling, zoals bij zwemmen en atletiek. Binnen het sportpark Veldwijk ontstaat naast de breedtesport ook meer ruimte voor talentontwikkeling. De komende periode gaan we samen met de raad de mogelijkheden daarvoor verder verkennen

Hengelo is een inclusieve gemeente. Toch merken we dat mensen zich om verschillende redenen uit- of buitengesloten voelen van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit en door armoede of laaggeletterdheid. Daarom zetten wij ons inclusiviteitsbeleid, samen met onze partners, met kracht voort. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt blijvende aandacht. Iedereen moet in Hengelo mee kunnen doen.

Wij streven naar een balans in fysieke uitvoering, de sociale basis en gewenste voorzieningen. De sociale en fysieke componenten in onze stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Dat geldt zowel voor de stadsdelen met een ambitieuze groei-impuls, als voor de bestaande wijken met een toenemende vraag naar koppeling tussen wonen en zorg en een veranderende behoefte aan voorzieningen. De te maken keuzes werken in die zin over en weer door en kunnen elkaar versterken of verzwakken, zodat opgaven integraal en vaak ook wijk- of gebiedsgericht moeten worden aangepakt. Dit kan alleen als we in verbinding zijn met de stad en met elkaar.

De gemeente is er voor de inwoners, dat betekent ook dat we als gemeente persoonlijk, dienstverlenend, toegankelijk en benaderbaar zijn. Een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties begint met een goede en laagdrempelige dienstverlening. In onze dienstverlening hebben we oog voor de verschillende mensen, wensen en behoeften. We reageren snel op vragen en verzoeken, zijn vriendelijk en betrouwbaar en spreken en schrijven in begrijpelijke taal. We gaan beter communiceren met de samenleving. De mening van onze inwoners is belangrijk bij het maken van gemeentebeleid. We bieden daarvoor ruimte waar het kan. De afweging tussen individueel en algemeen belang, tussen wens en wet, tussen publiek en privaat is en blijft echter een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu