Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Leefbare wijken

De wijken centraal: ontmoeten staat voorop

De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom gaan we meer op maat - per wijk - werken. De gebieds- of wijkgerichte aanpak is een manier van werken die bijdraagt aan het vitaal en leefbaar houden van onze wijken en buurten.

Centraal staat het vraagstuk hoe we aan de lokale context van wijken en buurten beleid kunnen koppelen. Dit vraagt dat we weten wat er speelt. We organiseren meer samenwerking met professionele partners en inwoners. Belangrijke thema’s zijn wonen, zorg & welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving. We willen deze manier van werken in Hengelo nieuwe impulsen geven: door als gemeente zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, persoonlijk verbinding te maken met inwoners, door gericht gebruik te maken van beschikbare data, door een samenhangende aanpak van sociale, economische en fysieke opgaven en kansen, met ruimte voor participatie van inwoners (agendavorming, inspraak en uitvoering) en door gericht samen te werken met onze partners in wijken en buurten, zoals wijkraden, Welbions, politie, verenigingen en WijKracht.


Concrete aanpak

Leefbare wijken in Hengelo

Door een plek van ontmoeten en verbinden te creëren, wordt de leefbaarheid in wijken vergroot. Dit kan ook positieve effecten en opbrengsten hebben in het sociaal domein. De behoefte aan maatwerk wordt bepaald via een analyse van en met de wijken, Beckum en de buurtschappen, waarbij inwoners en andere belanghebbenden participeren. De concrete aanpak gaat onder andere in op thema’s als groen, netheid, speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, aanpak hotspots afvaldump en vervuiling, eenzaamheid, armoede en energiebesparing. Deze professioneel begeleide en financieel goed ondersteunde aanpak moet een plek krijgen in de wijkcentra, waardoor er een lage drempel ontstaat voor inwoners om te ontmoeten en te participeren, dan wel een vroegtijdige hulpvraag te kunnen stellen. Wij managen daarbij verwachtingen en stellen voor met een beperkt aantal thema’s te beginnen. Zo gaan we samen met de bewoners van de wijk de top tien van verbeterpunten in beeld brengen. We zetten in op ondersteuning van maatschappelijk actieve sportverenigingen. Voor elke inwoner dient sport toegankelijk, veilig en laagdrempelig te zijn.

Voor leefbare wijken is het van belang dat de algemene voorzieningen (in de wijken) aansluiten op de behoefte van de inwoners in die wijken, voor zowel jong (denk aan onderwijs/huisvesting en jeugdzorg) als oud (denk aan zorg). Daarbij willen we wonen, zorg en welzijn zodanig op elkaar afstemmen dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en functioneren. Ook is het belangrijk te investeren in een veilige, groene, gezonde, klimaat adaptieve leefomgeving, waar ook speelvoorzieningen, sport en bewegen een bijdrage aan leveren. Kunst en cultuur kunnen daarbij (eveneens) ingezet worden als middel voor sociale cohesie. Maar vooral de concrete onderwerpen en ergernissen als netheid en afvaldump kunnen we snel oppakken. Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen wijk.

Veiligheid staat hoog op de agenda van ons en de inwoners. Het gevoel veilig te zijn is een basisbehoefte. Een leefbare wijk is ook een veilige wijk. Samen met onze partners zoals de politie, OM, het RIEC, belastingdienst en UWV werken wij aan het tegengaan van ondermijning en criminaliteit en houden wij onze gemeente veilig. Ook onze preventieve wijkaanpak is hierin belangrijk, net zoals de (betere) zichtbaarheid van de wijkagent.

De afgelopen jaren is ons afvalbeleid veelvuldig onderwerp van politiek debat geweest. Ons huidige beleid heeft gezorgd voor goede prestaties voor wat betreft het terugbrengen van de volumes. Keerzijde is de vervuiling in en rondom verzamelcontainers, doordat een deel van het afval verkeerd wordt aangeboden. Hierdoor zijn de kosten voor PMD opgelopen. We gaan inzetten op een heldere communicatie met onze inwoners. Daarnaast blijven handhaving en het beheersbaar maken van (kosten van) de afvalbegroting nodig. We gaan op zoek naar service-verhogende maatregelen voor onze inwoners.

 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu